ประเมิน 5 ส ศูนย์บรรณสาร ฯ 31 พ.ค. 2561

เชิญชวนบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามเกณฑ์ 5 ส เพื่อรับการประเมินในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลการประเมิน 5 ส โดยคณะกรรมการภายในศูนย์บรรณสาร ฯ เมื่อ 13 ก.พ.  2561