Category: ข่าวกิจกรรม 5 ส

ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ศูนย์บรรณสาร ฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 0

ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ศูนย์บรรณสาร ฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดตรวจกิจกรรม 5 ส ณ ศูนย์บรรณสาร ฯ ขอเชิญทุกท่านปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการกลางจะเข้ามาตรวจในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้

ศูนย์บรรณสาร ฯ นำเสนอผลงานกลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรม 5ส ในงาน Pulinet วิชาการ จ.นครพนม 0

ศูนย์บรรณสาร ฯ นำเสนอผลงานกลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรม 5ส ในงาน Pulinet วิชาการ จ.นครพนม

ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ pulinet 2018 ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “library of Tings” `ณ จังหวัดนครพนม โดยศุนย์บรรณสาร ฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอด้วย ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือผลงานการนำเสนอด้วยวาจาเรื่อง “กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรม 5ส : กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งเป็นการนำเสนอโดยคุณ เกษมาพร ตัณบุญกิจ เป็นการนำเสนอด้วยวาจา โดยสาระสำคัญของเนื้อหาคือการนำเสนอในประเด็นการใช้กิจกรรมของ 5 ส มาใช้ในที่ทำงานซึ่งทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น มีระเบียบส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น