ประเมิน 5 ส ศูนย์บรรณสาร ฯ 26 ก.พ.

เชิญชวนบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามเกณฑ์ 5 ส เพื่อรับการประเมินในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลการประเมิน 5 ส โดยคณะกรรมการภายในศูนย์บรรณสาร ฯ เมื่อ 13 ก.พ.  2561